• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

äëìá çåìí ùäåà øõ

: 05:14:45, 16/05/11
: 1247 , ":
: ëúá øõ, ëìá îãáø, ëìáéí øöéí

------------------------------------------------

ñøèåï ÷åøò îöçå÷ òì äëìá äëé çîåã áòåìí.. éùï åçåìí ùäåà áàéæä ùãä ôúåç, øõ áèéøåó... îòðééï àéê äåà ëùäåà áàîú áçåõ??!!!

äëìá çåìí ùäåà øõ

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .