• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ùçø çñåï - öçå÷ îäòáåãä - áéú ñôø

: 16:45:11, 15/04/10
: 712 , ":
: ùçø çñåï, öçå÷ îäòáåãä

------------------------------------------------

ùçø äëé äåà ììà ñô÷ äñðãàôéñè äèåá áéùøàì! äúåúç äúéîðé äæä äáéà àåúä áàçã ä÷èòéí äëé çæ÷éí ùðøàå ôä. öçå÷éí òì áéú äñôø - äîåøéí, äéìãéí, äëéúåú, äùøú, äáçéðåú - çæ÷

ùçø çñåï - öçå÷ îäòáåãä - áéú ñôø

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .